שלום בערגער, פּאָעט, פּראָזאַיקער און איבערזעצער. זײַן ערשט ביכל פּאָעזיִע „זאָג כאָטש להבֿדיל‟ איז אַרױס אין 2011, און זײַן צװײט בעכל „אײן פֿאָלק אַרױסגענומען פֿון צװײטן‟, װעט אַרױס אין האַרבסט, 2013.


Zackary Sholem Berger is a poet, short-story writer and translator in Baltimore, Maryland. His first book of poetry, „Not in the Same Breath‟, was published in 2011, and his second, „One People Taken Out of Another‟, is scheduled for fall, 2013.